PUSHKIN concert première took place on 4 February 2017 with Moscow’s Kolobov Novaya Opera.

Conductor Jan Latham-Koenig
Choirmaster Marina Vasilkova
Soloists, choir and Orchestra of Novaya Opera

Pushkin Daniel Brenna
Tsar Nicholas I Artyom Garnov
Natalya Juliet Avanesyan
Catherine Anna Sinitsyna
Alexandra Ekaterina Kichigina
Baron Heckeren Georgy Faradzhev
Georges D’Anthès Yaroslav Abaimov
Gypsy Anna Sinitsyna
Danzas Ilya Kuzmin
Ivanov Aleksey Petrov
Lobanov Aleksey Smirnov
Bludov Sergey Kanygin
Krylov Kirill Troitsky
Pushkin’s poems recited by Mikhail Segelman